Cập nhập mới VNGSMServices

Cập nhập tệp mới nhất của chúng tôi, đừng quên tham gia đăng kí và mua ngay gói dịch vụ, điều này mang lại cho bạn nhiều lợi ích nhất

Folders

53434

File

112321

Space

433 TB

...
[vngsm.vn] PD2049F_EX_A_6.75.1_vivo_qcom_LA.QSSI.12.0.R1.11.00.00.782.015_system_split.tar.gz |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2049F_EX_A_6.76.2_vivo_qcom_LA.QSSI.12.0.R1.11.00.00.782.015_system.tar.gz |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2217F_EX_A_12.1.10.7.W30.V000L1-preload_PD2217F_EX_0.24.xml |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2217F_EX_A_12.1.10.7.W30.V000L1_vivo_qcom_LA.VENDOR.1.0.r1-12800-sm7450-sm8475_split.tar.gz |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2217F_EX_A_12.1.12.6.W30.V000L1-preload_PD2217F_EX_0.24.xml |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2217F_EX_A_12.1.12.6.W30.V000L1_vivo_qcom_LA.VENDOR.1.0.r1-12800-sm7450-sm8475_split.tar.gz |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2217F_EX_A_13.2.1.4.W30.V000L1-preload_PD2217F_EX_5.42.xml |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2217F_EX_A_13.2.1.4.W30.V000L1_vivo_qcom_LA.QSSI.13.0.R1.11.00.00.913.005.00_system_split.tar.gz |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2217F_EX_A_13.2.1.3.W30.V000L1-preload_PD2217F_EX_5.42.xml |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2217F_EX_A_13.2.1.3.W30.V000L1_vivo_qcom_LA.QSSI.13.0.R1.11.00.00.913.005.00_system_split.tar.gz |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] preload_PD2217F_EX_5.42.zip |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2217F_EX_A_12.1.11.3.W30.V000L1-preload_PD2217F_EX_0.24.xml |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2217F_EX_A_12.1.11.3.W30.V000L1_vivo_qcom_LA.VENDOR.1.0.r1-12800-sm7450-sm8475_split.tar.gz |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2217F_EX_A_12.1.11.6.W30.V000L1-preload_PD2217F_EX_0.24.xml |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2217F_EX_A_12.1.11.6.W30.V000L1_vivo_qcom_LA.VENDOR.1.0.r1-12800-sm7450-sm8475_split.tar.gz |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2217F_EX_A_12.1.11.7.W30.V000L1-preload_PD2217F_EX_0.24.xml |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2217F_EX_A_12.1.11.7.W30.V000L1_vivo_qcom_LA.VENDOR.1.0.r1-12800-sm7450-sm8475_split.tar.gz |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] preload_PD2217F_EX_0.24.zip |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2055F_EX_A_6.70.54_vivo_qcom_LA.QSSI.12.0.R1.11.00.00.782.015_system_split.tar.gz |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2055F_EX_A_1.74.0_vivo_qcom_LA.UM.9.12.r1-08400-sm7250_sdr735_split.tar.gz |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2055F_EX_A_8.70.29_vivo_osc_ZK_20220802100157_qcom_LA.QSSI.13.0.R1.11.00.00.913.005.00_system_split.tar.gz |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2055F_EX_A_6.70.56_vivo_qcom_LA.QSSI.12.0.R1.11.00.00.782.015_system_split.tar.gz |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2055F_EX_A_1.74.3_vivo_qcom_LA.UM.9.12.r1-08400-sm7250_sdr735_split.tar.gz |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2136F_EX_A_38.9.6_vivo_qcom_LA.QSSI.13.0.R1.11.00.00.913.005.00_system_split.tar.gz |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2136F_EX_A_38.9.3_vivo_qcom_LA.QSSI.13.0.R1.11.00.00.913.005.00_system_split.tar.gz |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2136F_EX_A_36.10.0_vivo_qcom_LA.QSSI.12.0.R1.11.00.00.782.015_system_split.tar.gz |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2136F_EX_A_36.12.3_vivo_qcom_LA.QSSI.12.0.R1.11.00.00.782.015_system_split.tar.gz |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2136F_EX_A_38.9.7_vivo_qcom_LA.QSSI.13.0.R1.11.00.00.913.005.00_system_split.tar.gz |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2154F_EX_A_36.4.6_vivo_qcom_LA.QSSI.13.0.R1.11.00.00.913.005.00_system_split.tar.gz |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2154F_EX_A_3.8.5_vivo_qcom_LA.QSSI.12.0.R1.11.00.00.782.015_system_split.tar.gz |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2154F_EX_A_36.5.0_vivo_qcom_LA.QSSI.13.0.R1.11.00.00.913.005.00_system_split.tar.gz |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2154F_EX_A_3.6.3_vivo_qcom_LA.QSSI.12.0.R1.11.00.00.782.015_system_split.tar.gz |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2154F_EX_A_3.8.1_vivo_qcom_LA.QSSI.12.0.R1.11.00.00.782.015_system_split.tar.gz |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2154F_EX_A_36.5.3_vivo_qcom_LA.QSSI.13.0.R1.11.00.00.913.005.00_system_split.tar.gz |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2172F_EX_A_12.0.5.0.W30.V000L1-preload_PD2172F_EX_0.23.xml |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2172F_EX_A_12.0.5.0.W30.V000L1_vivo_qcom_LA.1.0.r1-00372-STD.PROD-sm8450_split.tar.gz |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] preload_PD2172F_EX_0.23.zip |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2172F_EX_A_12.0.5.9.W30.V000L1-preload_PD2172F_EX_0.25.xml |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2172F_EX_A_12.0.5.9.W30.V000L1_vivo_qcom_LA.1.0.r1-00372-STD.PROD-sm8450_split.tar.gz |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] preload_PD2172F_EX_0.25.zip |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2172F_EX_A_13.1.9.3.W30.V000L1-preload_PD2172F_EX_13.65.xml |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2172F_EX_A_13.1.9.3.W30.V000L1_vivo_qcom_LA.QSSI.13.0.R1.11.00.00.913.005.00_system_split.tar.gz |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] preload_PD2172F_EX_13.65.zip |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2199F_EX_A_12.0.7.11.W30.V000L1-preload_PD2199F_EX_0.70.xml |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2199F_EX_A_13.1.8.3.W30.V000L1-preload_PD2199F_EX_13.34.xml |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2238F_EX_A_13.0.11.0.W30.V000L1-preload_PD2238F_EX_0.86.xml |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2238F_EX_A_13.0.9.11.W30.V000L1-preload_PD2238F_EX_0.86.xml |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2238F_EX_A_13.0.9.11.W30.V000L1_vivo_mtk_t-alps-release-t0.bsp-pre6_system.tar.gz |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2238F_EX_A_13.0.10.1.W30.V000L1-preload_PD2238F_EX_0.86.xml |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2243F_EX_A_13.0.8.7.W30.V000L1_vivo_qcom_LA.VENDOR.13.2.0.r1-03600-KAILUA-sm8550_split.tar.gz |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2243F_EX_A_13.0.8.7.W30.V000L1-preload_PD2243F_EX_0.17.xml |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] preload_PD2243F_EX_0.17.zip |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2243F_EX_A_13.0.8.6.W30.V000L1_vivo_qcom_LA.VENDOR.13.2.0.r1-03600-KAILUA-sm8550_split.tar.gz |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2243F_EX_A_13.0.8.6.W30.V000L1-preload_PD2243F_EX_0.17.xml |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] preload_PD2243F_EX_0.16.zip |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2243F_EX_A_13.0.8.4.W30.V000L1_vivo_qcom_LA.VENDOR.13.2.0.r1-03600-KAILUA-sm8550_split.tar.gz |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2243F_EX_A_13.0.8.4.W30.V000L1-preload_PD2243F_EX_0.16.xml |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] preload_PD2238F_EX_0.87.zip |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2238F_EX_A_13.0.12.0.W30.V000L1-preload_PD2238F_EX_0.87.xml |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2238F_EX_A_13.0.11.0.W30.V000L1_vivo_mtk_t-alps-release-t0.bsp-pre6_system.tar.gz |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] preload_PD2238F_EX_0.86.zip |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2238F_EX_A_13.0.10.1.W30.V000L1_vivo_mtk_t-alps-release-t0.bsp-pre6_system.tar.gz |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2199F_EX_A_12.0.7.11.W30.V000L1_vivo_qcom_LA.QSSI.12.0.R1.11.00.00.782.015_system_split.tar.gz |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] preload_PD2199F_EX_0.70.zip |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] PD2199F_EX_A_13.1.8.3.W30.V000L1_vivo_qcom_LA.QSSI.13.0.R1.11.00.00.913.005.00_system_split.tar.gz |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] preload_PD2199F_EX_13.34.zip |VNGSMServices
2023-03-18 03:29:41
...
[vngsm.vn] MagicX1-LS2403-EnHiGuTaTePaKnBnMlAsOdUrMr-IN-20230209.rar |VNGSMServices
2023-03-16 18:31:16
...
[vngsm.vn] S665L-F065OPQRSUV-S-GL-20230226V213.zip |VNGSMServices
2023-03-16 18:31:16
...
[vngsm.vn] CX02-G1301-EnFrSwHaPoAr-20230222.rar |VNGSMServices
2023-03-16 18:31:16
...
[vngsm.vn] X6810-H858AB-R-GL-230224V782.zip |VNGSMServices
2023-03-16 18:31:16
...
[vngsm.vn] PR652B-F6317-11.0-OP-V84-20230222.zip |VNGSMServices
2023-03-16 18:31:16
...
[vngsm.vn] X6812B-H6912KL-R-OP-230224V852.zip |VNGSMServices
2023-03-16 18:31:16
...
[vngsm.vn] X6812-H6912ABCGHIJ-R-GL-230224V777.zip |VNGSMServices
2023-03-16 18:31:16
...
[vngsm.vn] X659B-H696AvAw-R-OP-230214V279.zip |VNGSMServices
2023-03-16 18:31:16
...
[vngsm.vn] X689B-H696JKM-R-GL-230224V317.zip |VNGSMServices
2023-03-16 18:31:16
...
[vngsm.vn] X689C-H696AnAo-R-OP-230224V314.zip |VNGSMServices
2023-03-16 18:31:16
...
[vngsm.vn] X689-H696GHAa-R-GL-230224V646.zip |VNGSMServices
2023-03-16 18:31:16
...
[vngsm.vn] X689F-H6510ABCDEF-R-GL-230220V1256.zip |VNGSMServices
2023-03-16 18:31:16
...
[vngsm.vn] X6816C-ST683SBCDS-R-GL-230216V14.zip |VNGSMServices
2023-03-16 18:31:16
...
[vngsm.vn] X6817-H6920ABCDEFHIJ-S-OP-230215V1740.zip |VNGSMServices
2023-03-16 18:31:16
...
[vngsm.vn] X6816-XQ683AMNP-R-OP-230213V1179.zip |VNGSMServices
2023-03-16 18:31:16
...
[vngsm.vn] X665E-H6126YAb-S-RU-230223V1362.zip |VNGSMServices
2023-03-16 18:31:16
...
[vngsm.vn] X6820-H773B-S-RU-230224V3279.zip |VNGSMServices
2023-03-16 18:31:16
...
[vngsm.vn] X6831-V7510AABCDEFJ-T-OP-230226V837.zip |VNGSMServices
2023-03-16 18:31:16
...
[vngsm.vn] P6-U06 V100R001C150B102 |VNGSMServices
2023-03-16 18:31:16
...
[vngsm.vn] P7-L10 V100R001C00B117SP03 |VNGSMServices
2023-03-16 18:31:16
...
[vngsm.vn] P7-L10 V100R001C00B121SP01 |VNGSMServices
2023-03-16 18:31:16
...
[vngsm.vn] P2-6070 V100R001C106B003 |VNGSMServices
2023-03-16 18:31:16
...
[vngsm.vn] W1-U00 V100R001C433B057 WindowsPhone 8 |VNGSMServices
2023-03-16 18:31:16
...
[vngsm.vn] WS330-10 V100R001C03B032 |VNGSMServices
2023-03-16 18:31:16
...
[vngsm.vn] U2801 CCMB109 |VNGSMServices
2023-03-16 18:31:16
...
[vngsm.vn] U2800 CEBB101SP01 |VNGSMServices
2023-03-16 18:31:16
...
[vngsm.vn] U121 C05B165SP04 |VNGSMServices
2023-03-16 18:31:16
...
[vngsm.vn] U8300 V100R001C313B293 |VNGSMServices
2023-03-16 18:31:16
...
[vngsm.vn] AGS3K-L29 102.0.0.125(C636) |VNGSMServices
2023-03-16 18:31:16
...
[vngsm.vn] Y220-U00 V100R001C98B201 |VNGSMServices
2023-03-16 18:31:16
...
[vngsm.vn] Y220-U00 V100R001C519B200 |VNGSMServices
2023-03-16 18:31:16
...
[vngsm.vn] Y320-U151 V100R001C257B800 |VNGSMServices
2023-03-16 18:31:16
...
[vngsm.vn] Y330-U01 V100R001C00B121 |VNGSMServices
2023-03-16 18:31:16
...
[vngsm.vn] Y330-U01 V100R001C00B121CUSTC432D001 |VNGSMServices
2023-03-16 18:31:16